VietWater > SỰ KIỆN > HỘI THẢO NƯỚC - HÀ LAN
Logout
HỘI THẢO NƯỚC - HÀ LAN

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO NGÀNH NƯỚC CỦA HÀ LAN

Chủ đề: "Xây dựng một tương lai quản lý nước đô thị tổng thể và bền vững"