Nghệ An: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về nước sinh hoạt

  05/07/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quy chuẩn này sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2021.

Được biết, QCĐP 01:2021/NA về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Sở Y tế Nghệ An chủ trì, ban soạn thảo biên soạn trên cơ sở quy định giao quyền tại QCVN 01-1:2018/BYT, Sở Y tế trình duyệt và được UBND tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 30/6/2021.

Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi, kiểm soát tốt nhất chất lượng nguồn nước trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cung cấp nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Nghệ An vừa ban hành Quyết định Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch phục vụ cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Các thông số đáng chú ý tại nhóm A trong quy chuẩn này như thông số vi sinh vật Coliform trên đơn vị tính CFU/100 mL ngưỡng giới hạn cho phép phải <3; E.Coli hoặc Coliform chịu nhiệt trên đơn vị tính CFU/100 mL ngưỡng giới hạn cho phép phải <1. Đối với các thông số cảm quan và vô cơ như AS ngưỡng giới hạn cho phép phải 0,01 trên đơn vị tính mg/L; không có mùi, vị lạ…

Các thông số nhóm B như Tụ cầu vàng trong ngưỡng <1 trên đơn vị CFU/100mL; Trực khuẩn mủ xanh trong ngưỡng <1 trên đơn vị CFU/100mL; Amoni trong ngưỡng 0,3 trên đơn vị mg/L; Antimon trong ngưỡng 0,02 trên đơn vị mg/L; Bari trong ngưỡng 0,7 trên đơn vị mg/L; Chì trong ngưỡng 0,01 trên đơn vị mg/L…các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép trong quy chuẩn này có tất cả 99 thông số.

Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch nhóm A, nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 trong quy chuẩn này trong các trường hợp như: Trước khi đi vào vận hành lần đầu; Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất; Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và đình kỳ 3 năm 1 lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

Ngoài ra, đối với các đơn vị cấp nước tần suất thử nghiệm đình kỳ đối với các thông số chất lượng nước sạch nhóm A là 1 tháng/1 lần; đối với nhóm B là 6 tháng/1 lần.

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn

×

FanPage

Vietwater Expo & Forum