vệ sinh nông thôn

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp...

Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn: Cần sự phối hợp đồng bộ

View more 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum